SV Sportlust tracht via actief beleid het sporten (zowel het hardlopen als het sportief wandelen) zo veilig mogelijk te maken.

Als sporter bij onze SV Sportlust heb je recht om op een veilige manier te sporten. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je daarnaast ook nog actief als vrijwilliger.

Hoe zorgt SV Sportlust voor een veilig sportklimaat?
• Door te zorgen voor een veilig gebouw, voldoende licht op en rondom de baan.
• Door de cultuur die wij binnen onze vereniging willen bevorderen: een cultuur waarbij iedereen de vrijheid heeft om te zeggen wat hij/zij wil zeggen, te zijn wie hij/zij is en niets te doen onder dwang.
• Alle (assistent) trainers van SV Sportlust zijn bekend met de ‘Gedragsregels (assistent) trainers’.
• Iedere (assistent) trainer en elk bestuurslid dient periodiek een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.

Op deze pagina vind je de afspraken die we binnen SV-Sportlust hebben gemaakt. De gedragscode Sporters geldt voor iedereen. Voor (assistent-) trainers zijn er aparte gedragsregels. 

Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden of met een vertrouwenscontactpersoon.

SV Sportlust heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Alize Okel-Kooy en Jasper Tolhuijs. Meer informatie over de rol van vertrouwenscontactpersonen en hun contact informatie vind je hier.


Gedragsregels trainers SV Sportlust

SV Sportlust is een club waar iedereen met plezier gezond en veilig moet kunnen sporten. Daarvoor is een open klimaat nodig, waarbinnen we elkaar waar nodig aanspreken op ongewenst gedrag. Een bijzondere verantwoordelijkheid ligt bij de (assistent) trainers. Zij bepalen voor een groot deel de sfeer tijdens het sporten. Onze leden moeten zich absoluut veilig voelen bij de trainer. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt bij incidenten. Daarnaast kent SV Sportlust vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor sporters, die een melding willen doen van ongewenst gedrag. Dit gebeurt onder absolute geheimhouding. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen van SV Sportlust is te vinden op: deze website.

Om een sportief, open en veilig klimaat binnen de club te garanderen, hanteert het bestuur van SV Sportlust gedragsregels bij de aanstelling van (assistent) trainers. Voor (assistent)trainers is ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

De gedragsregels waaraan alle trainers van SV Sportlust altijd moeten voldoen, zijn:
• De (assistent) trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
• De (assistent) trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
• De (assistent) trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de (assistent) trainer en een jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De (assistent) trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de (assistent) trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De (assistent) trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
• De (assistent) trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (assistent) trainer in de geest hiervan te handelen.


Gedragscode sporters SV Sportlust

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en warden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor je (assistant) trainers, teamgenoten, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Wed niet op eigen wedstrijden.